Các khoá học hiện có

Self enrolment

Thiết kế giao diện người dùng (INT3115)

Thiết kế giao diện người dùng (INT3115)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_3)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_3)

Course

Các chủ đề hiện đại của HTTT (INT3220)

Các chủ đề hiện đại của HTTT (INT3220)

Course
Self enrolment

Phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính (INT3216)

Phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính (INT3216)

Course
Self enrolment

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301)

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301)

Course
Self enrolment

Các thiết bị mạng và môi trường truyền (INT3318)

Các thiết bị mạng và môi trường truyền (INT3318)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_2)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_2)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_7)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_7)

Giáo viên: Bùi Ngọc Thăng
Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205_9)

Kiến trúc máy tính (INT2205_9)

Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205_3)

Kiến trúc máy tính (INT2205_3)

Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205_1)

Kiến trúc máy tính (INT2205_1)

Course
Self enrolment

Đồ họa máy tính (INT3403)

Đồ họa máy tính (INT3403)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203)

Course
Self enrolment

Điện tử tương tự (ELT2040_23)

Điện tử tương tự (ELT2040_23)

Course
Self enrolment

Nhập môn kĩ thuật điện tử (ELT1005_1)

Nhập môn kĩ thuật điện tử (ELT1005_1)

Course
Self enrolment

Nguyên lý kĩ thuật điện tử (ELT2050)

Nguyên lý kĩ thuật điện tử (ELT2050)

Course
Self enrolment

Hệ thống nhúng thời gian thực (ELT3071)

Hệ thống nhúng thời gian thực (ELT3071)

Course
Self enrolment

Xử lý tín hiệu số nâng cao (ELT6052)

Xử lý tín hiệu số nâng cao (ELT6052)

Course
Self enrolment

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035_1)

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035_1)

Course
Self enrolment

Khoá học thử nghiệm

Khoá học thử nghiệm

Khoá học thử nghiệm các tính năng công nghệ
Course