Hệ thống website môn học của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN là nơi cung cấp tài nguyên học liệu, các khoá học trực tuyến, các hoạt động hỗ trợ giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên.

Đăng nhập