Tin tức chung


Các khoá học hiện có

Self enrolment

Cơ sở dữ liệu nâng cao (1819I_2_INT6122)

Cơ sở dữ liệu nâng cao (1819I_2_INT6122)

Course
Self enrolment

Cơ sở dữ liệu nâng cao (1819I_INT6122)

Cơ sở dữ liệu nâng cao (1819I_INT6122)

Course
Self enrolment

Quản lý dự án HTTT (Cao học Viettel)

Quản lý dự án HTTT (Cao học Viettel)

Course
Self enrolment

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 21)

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 21)

Course
Self enrolment

Xử lý ảnh (INT3404)

Xử lý ảnh (INT3404)

Course
Self enrolment

Thị giác máy (INT3412)

Thị giác máy (INT3412)

Course
Self enrolment

An toàn và an ninh mạng (INT3307 1)

An toàn và an ninh mạng (INT3307 1)

Course
Self enrolment

Xác suất thống kê (MAT1101_4 5 21)

Xác suất thống kê (MAT1101_4 5 21)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 10)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 10)

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Course
Self enrolment

An ninh phần mềm (INT6170)

An ninh phần mềm (INT6170)

Course
Self enrolment

Đồ họa máy tính (INT3403 3)

Đồ họa máy tính (INT3403 3)

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_6)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_6)

Course
Self enrolment

Xác suất thống kê (MAT1101_2)

Xác suất thống kê (MAT1101_2)

Course
Self enrolment

Xác suất thống kê (MAT1101_1)

Xác suất thống kê (MAT1101_1)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_1)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_1)

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 22)

Kiến trúc máy tính (INT2205 22)

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 10)

Kiến trúc máy tính (INT2205 10)

Course
Self enrolment

Hệ quản trị CSDL (INT 3202 1)

Hệ quản trị CSDL (INT 3202 1)

Course
Self enrolment

Các vấn đề hiện đại CNTT (INT3507 3)

Các vấn đề hiện đại CNTT (INT3507 3)

Course
Self enrolment

Hệ quản trị CSDL (INT3202 5)

Hệ quản trị CSDL (INT3202 5)

Course
Self enrolment

Phân tích thiết kế HTTT (INT2020 2)

Phân tích thiết kế HTTT (INT2020 2)

Course
Self enrolment

Phân tích thiết kế HTTT (INT2020 1 )

Phân tích thiết kế HTTT (INT2020 1 )

Course
Self enrolment

Lập trình mạng (INT3304 1)

Lập trình mạng (INT3304 1)

Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205 6)

Kiến trúc máy tính (INT2205 6)

Course
Self enrolment

Xác suất thống kê (MAT1101_22)

Xác suất thống kê (MAT1101_22)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_23)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_23)

Course
Self enrolment

Tương tác người máy (INT6164)

Tương tác người máy (INT6164)

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_7)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_7)

Course
Self enrolment

Các vấn đề hiện đại CNTT (INT2207_7)

Các vấn đề hiện đại CNTT (INT2207_7)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_4 )

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_4 )

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_1)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_1)

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_2 & INT2204_4)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_2 & INT2204_4)

Course
Self enrolment

Phân tích và thiết kế thuật toán (INT3513_22)

Phân tích và thiết kế thuật toán (INT3513_22)

Course
Self enrolment

Phân tích và thiết kế thuật toán (INT3513_21)

Phân tích và thiết kế thuật toán (INT3513_21)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_8)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_8)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_6)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_6)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_5)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_5)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_2)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_2)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_21)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_21)

Course
Self enrolment

Quản lý dự án phần mềm (INT3111_20)

Quản lý dự án phần mềm (INT3111_20)

Software development projects typically involve a number of people ...
Course
Self enrolment

Quản lý dự án phần mềm (INT3111_1)

Quản lý dự án phần mềm (INT3111_1)

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về vai trò, chức năng của quả...
Course
Self enrolment

Phát triển ứng dụng web (INT3306_2)

Phát triển ứng dụng web (INT3306_2)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_8)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_8)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_6)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_6)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_3)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_3)

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 )

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 )

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_22)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_22)

Course
Self enrolment

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_1_23)

Lập trình hướng đối tượng (INT2204_1_23)

Course
Self enrolment

Thiết kế giao diện người dùng (INT3115)

Thiết kế giao diện người dùng (INT3115)

Course
Self enrolment

Tin học cơ sở 4 (INT1006_3)

Tin học cơ sở 4 (INT1006_3)

Course
Self enrolment

Các chủ đề hiện đại của HTTT (INT3220)

Các chủ đề hiện đại của HTTT (INT3220)

Course
Self enrolment

Phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính (INT3216)

Phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính (INT3216)

Course
Self enrolment

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301)

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301)

Course
Self enrolment

Các thiết bị mạng và môi trường truyền (INT3318)

Các thiết bị mạng và môi trường truyền (INT3318)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_2)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_2)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_7)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203_7)

Giáo viên: Bùi Ngọc Thăng
Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205_9)

Kiến trúc máy tính (INT2205_9)

Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205_3)

Kiến trúc máy tính (INT2205_3)

Course
Self enrolment

Kiến trúc máy tính (INT2205 11)

Kiến trúc máy tính (INT2205 11)

Course
Self enrolment

Đồ họa máy tính (INT3403 1)

Đồ họa máy tính (INT3403 1)

Course
Self enrolment

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203)

Course
Self enrolment

Kỹ thuật Anten( ELT3189)

Kỹ thuật Anten( ELT3189)

Course
Self enrolment

Lý thuyết và Kỹ thuật anten (ELT6059)

Lý thuyết và Kỹ thuật anten (ELT6059)

Course
Self enrolment

Kỹ thuật điện (ELT2030 1)

Kỹ thuật điện (ELT2030 1)

Course
Self enrolment

Cơ học cho Robot (RBE2002)

Cơ học cho Robot (RBE2002)

Course
Self enrolment

Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử (EMA2028 1)

Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử (EMA2028 1)

Course
Self enrolment

Cơ sở kỹ thuật điện (EMA2026 1_2_3)

Cơ sở kỹ thuật điện (EMA2026 1_2_3)

Course
Self enrolment

Kỹ thuật cao tần (ELT3060)

Kỹ thuật cao tần (ELT3060)

Course
Self enrolment

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035_3)

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035_3)

Course
Self enrolment

Toán trong công nghệ (ELT2029_1)

Toán trong công nghệ (ELT2029_1)

Course
Self enrolment

Điện tử số (ELT2041)

Điện tử số (ELT2041)

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 25)

Tin học cơ sở 4 (INT1006 25)

Môn học Tin học cơ sở 4 - Lập trình cơ bản với C nhằm cung cấp các ...
Course
Self enrolment

Kỹ thuật điện từ (ELT2036_23)

Kỹ thuật điện từ (ELT2036_23)

Course
Self enrolment

Mô hình hóa và mô phỏng (ELT2031)

Mô hình hóa và mô phỏng (ELT2031)

Course
Self enrolment

Tín hiệu và Hệ thống (ELT2035_2)

Tín hiệu và Hệ thống (ELT2035_2)

Course
Self enrolment

Tín hiệu và Hệ thống (ELT2035_10)

Tín hiệu và Hệ thống (ELT2035_10)

Course
Self enrolment

Điện tử tương tự (ELT2040_23)

Điện tử tương tự (ELT2040_23)

Course
Self enrolment

Nhập môn kĩ thuật điện tử (ELT1005_1)

Nhập môn kĩ thuật điện tử (ELT1005_1)

Course
Self enrolment

Nguyên lý kĩ thuật điện tử (ELT2050)

Nguyên lý kĩ thuật điện tử (ELT2050)

Course
Self enrolment

Hệ thống nhúng thời gian thực (ELT3071)

Hệ thống nhúng thời gian thực (ELT3071)

Course
Self enrolment

Xử lý tín hiệu số nâng cao (ELT6052)

Xử lý tín hiệu số nâng cao (ELT6052)

Course
Self enrolment

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 9)

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 9)

Course
Self enrolment

Hệ thống Cơ điện tử (EMA3083)

Hệ thống Cơ điện tử (EMA3083)

Course
Self enrolment

Lý thuyết điều khiển tự động (EMA2013)

Lý thuyết điều khiển tự động (EMA2013)

Course
Self enrolment

Hướng dẫn sử dụng dành cho giảng viên, sinh viên

Hướng dẫn sử dụng dành cho giảng viên, sinh viên

Course

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 22) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 22) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Course

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 21) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 21) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Course

Vật lý hiện đại (PHY1105 25) - GV: Đặng Đình Long

Vật lý hiện đại (PHY1105 25) - GV: Đặng Đình Long

Course

Vật lý hiện đại (PHY1105 24) - GV: Đặng Đình Long

Vật lý hiện đại (PHY1105 24) - GV: Đặng Đình Long

Course

Điện và Quang (PHY1103 25) - GV: Nguyễn Thị Minh Hồng

Điện và Quang (PHY1103 25) - GV: Nguyễn Thị Minh Hồng

Course

Điện và Quang (PHY1103 24) - GV: Nguyễn Đức Cường

Điện và Quang (PHY1103 24) - GV: Nguyễn Đức Cường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (PHI1005 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (PHI1005 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 25) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 25) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 24) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 24) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 22) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 22) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 21) - GV: Nguyễn Thị Lan

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 21) - GV: Nguyễn Thị Lan

Course

Khoa học quản lý đại cương (MNS1052 23) - GV: Vũ Thị Cẩm Thanh

Khoa học quản lý đại cương (MNS1052 23) - GV: Vũ Thị Cẩm Thanh

Course

Xác suất thống kê (MAT1101 22) - GV: Lê Sỹ Vinh

Xác suất thống kê (MAT1101 22) - GV: Lê Sỹ Vinh

Course

Xác suất thống kê (MAT1101 21) - GV: Hoàng Thị Điệp

Xác suất thống kê (MAT1101 21) - GV: Hoàng Thị Điệp

Course

Phương pháp tính (MAT1099 23) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 23) - GV: Lê Phê Đô

Course

Phương pháp tính (MAT1099 22) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 22) - GV: Lê Phê Đô

Course

Phương pháp tính (MAT1099 21) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 21) - GV: Lê Phê Đô

Course

Giải tích 1 (MAT1041 25) - GV: Lê Phê Đô

Giải tích 1 (MAT1041 25) - GV: Lê Phê Đô

Course

Giải tích 1 (MAT1041 24) - GV: Nguyễn Văn Quang

Giải tích 1 (MAT1041 24) - GV: Nguyễn Văn Quang

Course

Giải tích 1 (MAT1041 23) - GV: Nguyễn Thành Đôn

Giải tích 1 (MAT1041 23) - GV: Nguyễn Thành Đôn

Course

Giải tích 1 (MAT1041 22) - GV: Nguyễn Văn Quang

Giải tích 1 (MAT1041 22) - GV: Nguyễn Văn Quang

Course

Giải tích 1 (MAT1041 21) - GV: Đào Thị Bích Thảo

Giải tích 1 (MAT1041 21) - GV: Đào Thị Bích Thảo

Course

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 22) - GV: Lê Nguyên Khôi

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 22) - GV: Lê Nguyên Khôi

Course

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 21) - GV: Lê Nguyên Khôi

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 21) - GV: Lê Nguyên Khôi

Course

Web ngữ nghĩa (INT3413 20) - GV: Nguyễn Bá Đạt

Web ngữ nghĩa (INT3413 20) - GV: Nguyễn Bá Đạt

Course

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301 20) - GV: Lê Thị Hợi

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301 20) - GV: Lê Thị Hợi

Course

Nhập môn an toàn thông tin (INT3213 20) - GV: Lê Phê Đô

Nhập môn an toàn thông tin (INT3213 20) - GV: Lê Phê Đô

Course

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 20) - GV: Phạm Ngọc Hùng

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 20) - GV: Phạm Ngọc Hùng

Course

Cơ sở dữ liệu (INT2207 22) - GV: Nguyễn Tuệ

Cơ sở dữ liệu (INT2207 22) - GV: Nguyễn Tuệ

Course

Cơ sở dữ liệu (INT2207 21) - GV: Nguyễn Tuệ

Cơ sở dữ liệu (INT2207 21) - GV: Nguyễn Tuệ

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 23) - GV: Nguyễn Đình Việt

Kiến trúc máy tính (INT2205 23) - GV: Nguyễn Đình Việt

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 22) - GV: Nguyễn Ngọc Hóa

Kiến trúc máy tính (INT2205 22) - GV: Nguyễn Ngọc Hóa

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 21) - GV: Nguyễn Đình Việt

Kiến trúc máy tính (INT2205 21) - GV: Nguyễn Đình Việt

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 23) - GV: Tô Văn Khánh

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 23) - GV: Tô Văn Khánh

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 22) - GV: Võ Đình Hiếu

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 22) - GV: Võ Đình Hiếu

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 21) - GV: Đặng Đức Hạnh

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 21) - GV: Đặng Đức Hạnh

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 23) - GV: Lê Sỹ Vinh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 23) - GV: Lê Sỹ Vinh

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 22) - GV: Lê Quang Hiếu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 22) - GV: Lê Quang Hiếu

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 21) - GV: Phạm Bảo Sơn

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 21) - GV: Phạm Bảo Sơn

Course

Lý thuyết thông tin (INT2044 22) - GV: Nguyễn Phương Thái

Lý thuyết thông tin (INT2044 22) - GV: Nguyễn Phương Thái

Course

Lý thuyết thông tin (INT2044 21) - GV: Nguyễn Phương Thái

Lý thuyết thông tin (INT2044 21) - GV: Nguyễn Phương Thái

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 25) - GV: Bùi Trung Ninh

Tin học cơ sở 4 (INT1006 25) - GV: Bùi Trung Ninh

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 24) - GV: Nguyễn Ngọc An

Tin học cơ sở 4 (INT1006 24) - GV: Nguyễn Ngọc An

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 23) - GV: Trần Thị Minh Châu

Tin học cơ sở 4 (INT1006 23) - GV: Trần Thị Minh Châu

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 22) - GV: Trần Quốc Long

Tin học cơ sở 4 (INT1006 22) - GV: Trần Quốc Long

Course

Tin học cơ sở 4 (INT1006 21) - GV: Trần Thị Minh Châu

Tin học cơ sở 4 (INT1006 21) - GV: Trần Thị Minh Châu

Course

Kinh tế vi mô (INE1050 25) - GV: Trần Thị Lan Hương

Kinh tế vi mô (INE1050 25) - GV: Trần Thị Lan Hương

Course

Kinh tế vi mô (INE1050 24) - GV: Trần Thị Lan Hương

Kinh tế vi mô (INE1050 24) - GV: Trần Thị Lan Hương

Course

Kiến trúc máy tính (ELT3047 23) - GV: Phạm Minh Triển

Kiến trúc máy tính (ELT3047 23) - GV: Phạm Minh Triển

Course

Truyền thông (ELT3043 23) - GV: Trịnh Anh Vũ

Truyền thông (ELT3043 23) - GV: Trịnh Anh Vũ

Course

Điện tử số (ELT2041 23) - GV: Trần Xuân Tú

Điện tử số (ELT2041 23) - GV: Trần Xuân Tú

Course

Điện tử tương tự (ELT2040 23) - GV: Phạm Thị Việt Hương

Điện tử tương tự (ELT2040 23) - GV: Phạm Thị Việt Hương

Course

Kỹ thuật điện từ (ELT2036 23) - GV: Trần Cao Quyền

Kỹ thuật điện từ (ELT2036 23) - GV: Trần Cao Quyền

Course

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 25) - GV: Nguyễn Hồng Thịnh

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 25) - GV: Nguyễn Hồng Thịnh

Course

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 24) - GV: Nguyễn Hồng Thịnh

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 24) - GV: Nguyễn Hồng Thịnh

Course

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 22) - GV: Lê Vũ Hà

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 22) - GV: Lê Vũ Hà

Course

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 21) - GV: Lê Vũ Hà

Tín hiệu và hệ thống (ELT2035 21) - GV: Lê Vũ Hà

Course

Mô hình hóa và mô phỏng (ELT2031 23) - GV: Đinh Thị Thái Mai

Mô hình hóa và mô phỏng (ELT2031 23) - GV: Đinh Thị Thái Mai

Course

Chuyên nghiệp trong công nghệ (ELT2028 25) - GV: Hoàng Văn Xiêm

Chuyên nghiệp trong công nghệ (ELT2028 25) - GV: Hoàng Văn Xiêm

Course

Chuyên nghiệp trong công nghệ (ELT2028 24) - GV: Hoàng Văn Xiêm

Chuyên nghiệp trong công nghệ (ELT2028 24) - GV: Hoàng Văn Xiêm

Course

Toán trong Công nghệ (ELT2029 25) - GV: Nguyễn Linh Trung

Toán trong Công nghệ (ELT2029 25) - GV: Nguyễn Linh Trung

Course

Toán trong Công nghệ (ELT2029 24) - GV: Nguyễn Linh Trung

Toán trong Công nghệ (ELT2029 24) - GV: Nguyễn Linh Trung

Course

Nguyên lý marketing (BSA2002 23) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyên lý marketing (BSA2002 23) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Course

Nguyên lý marketing (BSA2002 22) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyên lý marketing (BSA2002 22) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Course

Nguyên lý marketing (BSA2002 21) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyên lý marketing (BSA2002 21) - GV: Nguyễn Thị Mai Anh

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004D2) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004D2) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Cơ - Nhiệt (PHY1100D2) - GV: Bùi Đình Tú

Cơ - Nhiệt (PHY1100D2) - GV: Bùi Đình Tú

Course

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 22) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 22) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Course

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 21) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001 21) - GV: Nguyễn Thị Thìn

Course

Vật lý hiện đại (PHY1105 25) - GV: Đặng Đình Long

Vật lý hiện đại (PHY1105 25) - GV: Đặng Đình Long

Course

Vật lý hiện đại (PHY1105 24) - GV: Đặng Đình Long

Vật lý hiện đại (PHY1105 24) - GV: Đặng Đình Long

Course

Điện và Quang (PHY1103 25) - GV: Nguyễn Thị Minh Hồng

Điện và Quang (PHY1103 25) - GV: Nguyễn Thị Minh Hồng

Course

Điện và Quang (PHY1103 24) - GV: Nguyễn Đức Cường

Điện và Quang (PHY1103 24) - GV: Nguyễn Đức Cường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (PHI1005 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (PHI1005 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 25) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 25) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 24) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 24) - GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 23) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 22) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 22) - GV: Nguyễn Thị Thu Hường

Course

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 21) - GV: Nguyễn Thị Lan

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (PHI1004 21) - GV: Nguyễn Thị Lan

Course

Khoa học quản lý đại cương (MNS1052 23) - GV: Vũ Thị Cẩm Thanh

Khoa học quản lý đại cương (MNS1052 23) - GV: Vũ Thị Cẩm Thanh

Course

Xác suất thống kê (MAT1101 22) - GV: Lê Sỹ Vinh

Xác suất thống kê (MAT1101 22) - GV: Lê Sỹ Vinh

Course

Xác suất thống kê (MAT1101 21) - GV: Hoàng Thị Điệp

Xác suất thống kê (MAT1101 21) - GV: Hoàng Thị Điệp

Course

Phương pháp tính (MAT1099 23) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 23) - GV: Lê Phê Đô

Course

Phương pháp tính (MAT1099 22) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 22) - GV: Lê Phê Đô

Course

Phương pháp tính (MAT1099 21) - GV: Lê Phê Đô

Phương pháp tính (MAT1099 21) - GV: Lê Phê Đô

Course

Giải tích 1 (MAT1041 25) - GV: Lê Phê Đô

Giải tích 1 (MAT1041 25) - GV: Lê Phê Đô

Course

Giải tích 1 (MAT1041 24) - GV: Nguyễn Văn Quang

Giải tích 1 (MAT1041 24) - GV: Nguyễn Văn Quang

Course

Giải tích 1 (MAT1041 23) - GV: Nguyễn Thành Đôn

Giải tích 1 (MAT1041 23) - GV: Nguyễn Thành Đôn

Course

Giải tích 1 (MAT1041 22) - GV: Nguyễn Văn Quang

Giải tích 1 (MAT1041 22) - GV: Nguyễn Văn Quang

Course

Giải tích 1 (MAT1041 21) - GV: Đào Thị Bích Thảo

Giải tích 1 (MAT1041 21) - GV: Đào Thị Bích Thảo

Course

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 22) - GV: Lê Nguyên Khôi

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 22) - GV: Lê Nguyên Khôi

Course

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 21) - GV: Lê Nguyên Khôi

Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động (INT3513 21) - GV: Lê Nguyên Khôi

Course

Web ngữ nghĩa (INT3413 20) - GV: Nguyễn Bá Đạt

Web ngữ nghĩa (INT3413 20) - GV: Nguyễn Bá Đạt

Course

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301 20) - GV: Lê Thị Hợi

Thực hành hệ điều hành mạng (INT3301 20) - GV: Lê Thị Hợi

Course

Nhập môn an toàn thông tin (INT3213 20) - GV: Lê Phê Đô

Nhập môn an toàn thông tin (INT3213 20) - GV: Lê Phê Đô

Course

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 20) - GV: Phạm Ngọc Hùng

Quản lý dự án phần mềm (INT3111 20) - GV: Phạm Ngọc Hùng

Course

Cơ sở dữ liệu (INT2207 22) - GV: Nguyễn Tuệ

Cơ sở dữ liệu (INT2207 22) - GV: Nguyễn Tuệ

Course

Cơ sở dữ liệu (INT2207 21) - GV: Nguyễn Tuệ

Cơ sở dữ liệu (INT2207 21) - GV: Nguyễn Tuệ

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 23) - GV: Nguyễn Đình Việt

Kiến trúc máy tính (INT2205 23) - GV: Nguyễn Đình Việt

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 22) - GV: Nguyễn Ngọc Hóa

Kiến trúc máy tính (INT2205 22) - GV: Nguyễn Ngọc Hóa

Course

Kiến trúc máy tính (INT2205 21) - GV: Nguyễn Đình Việt

Kiến trúc máy tính (INT2205 21) - GV: Nguyễn Đình Việt

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 23) - GV: Tô Văn Khánh

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 23) - GV: Tô Văn Khánh

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 22) - GV: Võ Đình Hiếu

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 22) - GV: Võ Đình Hiếu

Course

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 21) - GV: Đặng Đức Hạnh

Lập trình hướng đối tượng (INT2204 21) - GV: Đặng Đức Hạnh

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 23) - GV: Lê Sỹ Vinh

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 23) - GV: Lê Sỹ Vinh

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 22) - GV: Lê Quang Hiếu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 22) - GV: Lê Quang Hiếu

Course

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 21) - GV: Phạm Bảo Sơn

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (INT2203 21) - GV: Phạm Bảo Sơn

Course

Lý thuyết thông tin (INT2044 22) - GV: Nguyễn Phương Thái

Lý thuyết thông tin (INT2044 22) - GV: Nguyễn Phương Thái

Course

Lý thuyết thông tin (INT2044 21) - GV: Nguyễn Phương Thái

Lý thuyết thông tin (INT2044 21) - GV: Nguyễn Phương Thái

Course