Môn học cung cấp các kiến thức về cấu trúc, nguyên lí hoạt động và mối quan hệ của các thành phần cơ bản trong hệ thống cơ đin tử, trong đó các nội dung về sensor & traducer, hệ thống kích truyền động, hệ đo lường, hệ điều khiển, hệ truyền thông được đặc biệt chú ý.

Xây dựng và phân tích mô hình hệ thống cơ điện tử, đáp ứng của hệ thống bậc 1 và bậc 2 ở miền thời gian và miền tần số. Một số bài tập về thu nhận và phân tích dữ liệu sẽ được triển khai ở phần này.

Giới thiệu hệ thống cơ điện tử trong công nghiệp chế tạo: máy phay CNC và robot công nghiệp với các nội dung về phân tích cấu trúc/cấu hình, động lực học và điều khiển hệ thống được bổ sung nhằm tổng kết lại kiến thức về hệ thống cơ điện tử.

Môn học cung cấp cho sinh viên ngành công nghệ cơ điện tử những kiến thức cơ sở của kỹ thuật gia công CNC trong tiện và phay, từ đó có thể áp dụng rộng hơn cho các phương pháp gia công khác như mài CNC, gia công tia lửa điện (EDM)...

Máy công cụ với những khác biệt quan trọng trong cấu tạo thể hiện ở: hệ thống điều khiển, hệ thống vít me đai ốc lăn truyền dẫn các bản trượt, hệ thống đo hành trình bàn máy có phản hồi, các động cơ trục chính và động cơ chạy dao điều khỉên được...

Cùng với các yếu tố đó là cơ sở lý tuyết để lập trình gia công CNC các công tua chi tiết, gia công theo các chu kỳ định sẵn như tiện ren trụ, ren côn, tiện rãnh, phay hốc tròn, hốc chữ nhật, phay hốc và đảo.v.v…


Cung cấp cho sinh viên phương thức làm việc với Matlab, sử dụng các hàm, mô hình, các tính năng trong Matlab để tính toán, mô phỏng phân tích các bài toán trong kỹ thuật. Có khả năng lập trình tính toán mô phỏng, phân tích và hiển thị kết quả.

Khai thác các tính năng chuyên biệt khác của Matlab: Các hộp công cụ, tạo GUI, Simulink.